OBCHODNÉ PODMIENKY

1   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie služby poskytované prevádzkovateľom PABY s.r.o., IČO: 35797797, Boleráz 407,91908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 12351/T, ďalej len „penzión“.

1.2

Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pre uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ penziónu ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa penziónu. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

2 REZERVÁCIA A UBYTOVACIE SLUŽBY

2.1

Rezerváciu je možné vykonať cez rezervačný formulár, telefonicky alebo osobne v prevádzke penziónu.

2.2

Penzión je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu; klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že s tým penzión pri potvrdení rezervácie vyslovil súhlas. Rezervované izby, ktoré klient neprevzal najneskôr do 22.00 hod. dňa príchodu, je penzión oprávnený prenechať inému klientovi; to neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príchod klienta.

2.3

Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby, akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení, nahlásiť na recepcii penziónu. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby, jej vybavenia alebo inventáru. V prípade, ak penzión  zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii penziónu, je klient povinný nahradiť penziónu takúto škodu v plnom rozsahu.

2.4

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne najneskôr však do 12:00 hod, penzión je oprávnený účtovať poplatok 50% z ceny ubytovania (tzv. late checkout) a po 12:00 hod. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc. Hotel si vyhradzuje právo na posun check outu aj pred 10:00, o čom je povinný klienta bezodkladne informovať (e-mailom, telefonicky alebo osobne). V prípade ak sa na základe tejto zmeny klient rozhodne svoju rezerváciu zrušiť, penzión si nebude nárokovať na storno poplatok.

2.5

Hosť môže zrušiť rezerváciu bezplatne do 3 dní pred príchodom. Hosť zaplatí 100 % ceny prvej noci v prípade zrušenia rezervácie neskôr než 3 dni pred príchodom. Penzión si vyhradzuje právo predautorizovať kartu a zablokovať sumu prvej noci. Predautorizovaná suma ostáva na učte klienta a uvoľní sa po zaplatení pobytu. V prípade stornovania rezervácie podľa storno podmienok sa suma uvoľní do 7 dní od stornovania, prípadne podľa podmienok banky.

2.6

Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči penzión spoločne a nerozdielne.

2.7

Hostia,ktorí si rezervujú izbu väčšiu ako je ich počet,budú prebookovaní na izbu zodpovedajúcu ich počtu.

3 PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1

Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom penziónu, najneskôr však v deň ukončenia pobytu na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom ako sedem dní je klient povinný uhradiť celý pobyt najneskôr v siedmy deň pobytu, pokiaľ sa penzión s klientom nedohodli inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2

Pri príchode je vyžadovaná záloha za prípadné škody vo výške EUR 50. Záloha bude stiahnutá z vašej kreditnej karty. Suma by vám mala byť vrátená do 7 dní od odchodu z ubytovania. Záloha vám bude vrátená na kreditnú kartu v plnej výške po kontrole stavu ubytovania.

 4 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1.

Každá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyslovene uvedených v zmluve.

4.2.

Penzión môže odstúpiť od zmluvy aj z nasledovných dôvodov, pokiaľ tieto, alebo niektoré z nich, nie sú v zmluve ako dôvody odstúpenia vyslovene vylúčené:

  1. a) bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom;
  2. b) klient netrvá na plnení zo strany penziónu;
  3. c) do termínu plánovaného začiatku poskytnutia služieb má uplynúť viac ako 90 dní;
  4. d) sa vyskytli okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným,
  5. e) klient má záväzky voči penziónu po lehote splatnosti;
  6. f) pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil;
  7. g) služby boli objednané alebo rezervované za uvedenia nesprávnych, zavádzajúcich, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov o klientovi, alebo o iných podstatných skutočnostiach;
  8. h) penzión má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku penziónu, bezpečnosť penziónu, jeho zamestnancov alebo klientov, poškodiť dobré meno alebo vážnosť penziónu na verejnosti bez toho, že by sa to oprávnene mohlo pripisovať vlastníkovi, resp. riadiacim orgánom penziónu.
  9. i) na izbách je zakázané fajčíť a variť. Pri porušení bude ukončený pobyt a naúčtovaná pokuta 50,-Eur

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2.

Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

5.3.

Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hotela https://penzionpodzamkom.sk/ a v priestoroch penziónu  na viditeľnom mieste.

5.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2023